top of page

DERNEK TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1.  Derneğin adı ve merkezi:

Derneğin adı  “Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği”dir. Merkezi Ankara’dadır. 
      
MADDE 2.  Derneğin amacı,  çalışma koşulları ve çalışma biçimleri:

1)    Dernek Çocuk ve Genç Psikiyatristleri’nin (Bugünkü Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği tanımıyla Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları) mesleki kuruluşudur. Bir meslek derneği olma özelliği ile temel amaçları:


2)    
-    Ülkemizdeki çocuk ve genç psikiyatristlerinin mesleki haklarını korumak, mesleki sınır ve sorumluluklarının çerçevesini belirlemek,
-    Ülkemizde çok az sayıda olan çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının sayısının arttırılması için politikalar üretmek, 
-    Bu alanda verilen uzmanlık eğitimin kalitesini yükseltmek, uzmanlık sonrasında meslek içi sürekli eğitimi sağlamak ve uluslararası düzeyde eğitim standardizasyon sağlamaktır.

3)    Dernek aynı zamanda kamu yararına bir kuruluş olup üyelerinin çalışma alanları ile ilişkili olarak:

-    Toplumda çocuk, genç ve ailelere ilişkin ruh sağlığı bilincinin geliştirilmesi, arttırılması ve savunulmasına çalışma,
-    Çocuk, genç ve ailelere ilişkin ruh sağlığının geliştirilmesi (promosyon) ve korunması, ruhsal rahatsızlık açısından risk taşıyan etkenlerin önlenmesine çalışma,
-    Çocuk ve gençlere ilişkin ruh sağlığı rehabilitasyonu hizmetlerinin geliştirilmesinde yönlendirici olma,
-    Toplumun çocuk ve gençlerde görülen ruhsal rahatsızlıklar ve bunların tedavileri konusunda bilgilendirilmesi, amaçlarına sahiptir.

Dernek bu amaçlara yönelik olarak, çocuk ve genç ruh sağlığı konusunda konferanslar,  seminerler düzenlemek,  yayın ve toplantılar aracılığıyla toplumu aydınlatmak,  okullarda ruh sağlığını geliştirici benzeri etkinliklerde bulunmak,  çocuğun ve gencin ruh sağlığıyla yakından ilgili olan ve anayasada yer alan çocuk haklarını savunmak, gerektiğinde savunma yapacak toplum oluşumlarının(platform gibi) kurulmasına öncülük etmek ve ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda toplumu bilinçlendirmek gibi etkinliklerde bulunur. Bünyesinde oluşturulan Yeterlik Kurulu ile bu tıp uzmanlığı alanında verilen eğitimin nicelik ve niteliğini arttıracak çalışmalarda bulunur, komisyonlar oluşturur, çalıştay ve kurs gibi bilimsel etkinlikler düzenler, çocuk ve genç ruh sağlığına yönelik dergi ve kitap basımını sağlar, meslek içi sürekli eğitim kursları düzenler, ulusal ve uluslararası başka mesleki kuruluşlarla işbirliği oluşturularak kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenler.

Genel olarak çocuk, genç ve aile ruh sağlığıyla ilgili bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,  yapılan araştırmaları desteklemek,  genç meslektaşların mesleki gelişimini arttırmaya yönelik meslek içi eğitim programları geliştirmek, mesleki gelişimi teşvik amaçlı ödüller vermek, başka ülkelerin benzer kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurarak bilgi alışverişinde bulunmak derneğin kuruluş amacını gerçekleştirmek için izleyeceği yollardır.

Dernek, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek ve Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak hakkına sahiptir.

Derneğin Faaliyet Alanı: 

Dernek hem bir meslek kuruluşu niteliği ve hem de kamu yararına etkinliklerde bulunan bir sivil toplum kuruluşu özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda Dernek faaliyetlerini çocuk ve gençlerin ruh sağlığına ilişkin alanlarda sürdürür. 


MADDE 3.  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğin, asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.  Bütün üyelikler için medeni hakları kullanabilmek,  18 yaşını bitirmek ve dernekler yasasına göre dernek kurma hakkına sahip olmak gerekir.  Üyelik için yapılan başvuruları dernek Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar.  

a.    Asıl üye olmak için  
         i. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman veya   asistan olmak
         ii. Giriş dilekçesi düzenlemek ve derneğin asil üyelerinden en az iki kişinin referansı olması ve yönetim kurulunun üçte iki çoğunluk kararı gerekmektedir. 

b.    Onursal Üye: Yurt içinde ya da dışında derneğe yakın ilgi göstererek maddi manevi önemli yardım ve destek sağlayanlar ve ya da uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış Türk ve yabancı bilim adamlarına Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’da üçte iki oy çokluğu ile onursal üyelik verilir. Çocuk ve ergen Psikiyatrisi ile ilgili meslek mensuplarından dernek çalışmalarında bulunan kişilere Onursal üyelik verilir.

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile geçmiş dönemlerde dernekte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişilerden onursal başkan seçilir. Genel kurul sonrası ilk toplantıda onursal başkanlık belgesi takdim edilir.

Aktif olarak tek onursal başkan bulunabilir. Onursal başkanlığa seçilen aday kendi rızası ile ayrılana kadar onursal başkanlığa devam eder. Onursal başkanın devamlılığını sürdürememesi durumunda Yönetim kurulu teklifi üzerine Genel Kurul yeni onursal başkanı belirlerler. 
Onursal başkan, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Öneri ve katkılarda bulunabilir.


c.  Üyelik Ödentisi: Derneğe giriş ücreti yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir. Yıllık üyelik ödentisi yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir. 


MADDE 4.  Üyelikten Çıkma: 

İstifa: Her üye istediği zaman ve yazılı işlemlerde bulunarak üyelikten ayrılabilir.  Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 


MADDE 5.  Üyelikten Çıkarılma: 

Davranış ve etkinlikleri derneğin amaçlarına aykırı bulunan, üyeler,  yönetim kurulunun önerisi ve onayı ile dernekten çıkarılırlar.  Üç yazılı duyurudan sonra üyelik ödentisini hala ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.  Bu karar çıkarılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Ayrıca dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak da üyelikten çıkarılmaya neden oluşturur.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.


MADDE 6.  Derneğin Organları

a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
          

MADDE 7.  Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır.  Derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul,  yönetim kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir toplanır. Toplantıya çağrı yönetim kurulu tarafından Dernekler Yasasında öngörülen kurallara uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantıları Nisan ayı içinde Ulusal Kongreden 1 hafta önce Ankarada “Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Merkezi”nde yapılır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 hafta sonra, o yıl düzenlenen Ulusal Kongrenin yapıldığı ilde gerçekleştirilir. 

 Toplantıya çağrı,  yönetim kurulu tarafından Dernekler Yasasında öngörülen usul ve şekle uygun olarak ve toplantı tarihinden 15 gün önce bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek şeklinde yapılır.  Toplantı geri bırakıldığı takdirde,  geri bırakılma nedenleriyle,  toplantının günü,  saati yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik iletişim ağlarıyla duyurularak yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması mümkün değildir. Denetleme kurulunun ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu,  genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa,  denetleme kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul,  Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile olur.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,  ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak,  bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıları,  ilanda belirtilen gün,  saat ve yerde yapılır.  Üyeler Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler.  Gerekli sayı sağlanmışsa,  bu durum tutanak ile saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

        
Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde bulunan konular görüşülür.  Genel Kurul gündeminde bulunmayan konuların gündeme alınması için toplantıda hazır bulunan asıl üyelerin 1/10 inin teklifi şarttır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya oy hakkı olan üyelerden en az beşte birinin yazılı başvurmaları halinde toplanır. 


MADDE 8.  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul toplantılarında her asıl üyenin bir oy hakkı vardır.  Toplantıya gelmeyen üyelerin yerine başkası oy kullanamaz.  Genel Kurulda seçimler gizli oyla yapılır.  Bütün kararlar açık veya gizli oyla alınır.

Genel Kurul toplantılarında kararlar çoğunlukla alınır.  Ancak,  onursal üyelik,  tüzük değişikliği,  derneğin feshi ya da taşınır taşınmaz mallarla ilgili konular için yapılacak genel kurul toplantılarında kararlar üçte iki çoğunlukla alınır.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarında dinleyici olarak bulunabilirler.  Dilek ve önerilerini söyleyebilirler.  Ancak,  hiçbir konuda oy kullanamazlar.  İstedikleri takdirde üyelik ödentisi verebilirler. 

MADDE 9.  Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a.    Dernek organlarının seçimi
b.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c.    Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun aklanması  ( ibrası )
d.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp,  aynen veya değiştirilerek kabulü

e.    Derneğin mevcut taşınmaz mallarının satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
f.    Derneğin feshi,
g.    Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin görülmesi.

 

MADDE 10.  Yönetim Kurulu.

Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a.    Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek,
b.    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
c.    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında yapacağı ilk toplantıda yukarıda tanımlandığı şekilde işbölümü yapar.

Yönetim Kurulu,  konferans,  yayın,  açık oturum,  balo,  gezi, vb düzenlenmesi için Dernek üyelerinden birinin başkanlığında özel kurullar kurabilir.  Özel kurul,  kendisine verilen görevin tamamlanmasından,  düzenleyeceği gelir-gider çizelge ve raporunu,  ilişkin belgelerle birlikte görevin tamamlanmasını izleyen bir haftalık süre içinde Yönetim Kuruluna verir.  Yönetim Kurulu ayrıca yine dernek üyelerinden birinin başkanlığında bilimsel danışma kurulları ve bilimsel etkinlik ve çalışmalarda bulunacak komisyonlar kurabilir. Bu kurul ve komisyonlar iki yıllık faaliyetlerini olağan genel kurul öncesinde Dernek Başkanı’na bildirmekle yükümlüdürler. Komisyonlar kendi etkinlik alanlarına ilişkin bilimsel toplantı düzenleyebilir, Yönetim Kurulunun onayıyla araştırma ve eğitim programları geliştirebilir. 

 

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere başkanın çağrısı ile toplanır.  Toplantı en az dört üyenin bulunması ile açılır.  

Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim kurulundan boşalan üyelik yerine sırada olan yedek üye göreve çağrılır.

Yedek üyelerle birlikte yönetim kurulu üyelerinin sayısı üçten aşağı düşerse,  geri kalan üyeler veya denetleme kurulu yeni yönetim kurulu seçimi yapılmak üzere en geç bir ay içinde olağanüstü kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.


Yönetim Kurulunun görev süresi dolunca derneğin bu süre sonundaki genel durumunu gösteren bir raporu üyelerin ortak sorumluluğu altında genel kurula sunmak zorundadır.


MADDE 11.  Denetleme Kurulu:  

Denetleme kurulu, genel kurulca,  üyeler arasından seçilecek üç asıl üç yedek üyeden kuruludur. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a.    Derneğin hesaplarını,  bilançosunu,  kar ve zarar cetvelini denetlemek ve usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
b.    Yıllık denetleme sonucunu bir raporla yönetim kuruluna vermek
c.    Her mali yılsonunda genel kurula derneğin mali durumunu gösteren bir rapor vermek.
Denetçiler yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları,  meslekleri ve adresleri,  dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirliğine bildirilir.

 

MADDE 12.  Onur Komitesi
Onur Komitesi Genel Kurulca asil üyeler tarafından seçilir. Üyeler hakkında hakkında yapılan Şikayetleri değerlendirir. Gerekli inceleme ve araştırmayı yapar. Hazırladığı raporu gereği için Yönetim Kuruluna sunar. Onur Komitesinin kararları tavsiye niteliğindedir.    


MADDE 13. Derneğin Gelir Kaynakları

a.  Üye ödentisi,
b. Dernekçe düzenlenen balo,  eğlence,  piyango,  konser vb. toplantı ve çalışmalardan sağlanan gelirler,
c.  Dernek mülkünden elde edilen gelirler,
d.  Bankalardaki paraların faizleri,
e.  Bağış ve yardımlar,
f.   Düzenlenen bilimsel toplantılara yapılan katkılar
g.  Yayınlardan gelen gelirler,
h.  Sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri poliklinik vb. kuruluşlardan gelen gelirler,
i.  İlişki kurduğu kurum ve hastanelere yardım amacı ile açacağı kantin, atölye ve başka gelir getiren faaliyetlerden gelen gelirler

MADDE 14.  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Dernekler, aşağıda yazılı defterler tutarlar Ancak Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin Tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin tutulması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 acı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.


MADDE 15.  Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. 


Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.


Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.


Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 16. Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

 

MADDE 17. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler


Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3 ta sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” Mülki idari amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde Genel Kurul toplantı tutanağı, Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde Mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan Dernekler sandıklarına ait Genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler,

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Taşınmazların Bildirilmesi

Dernek,  tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için taşınmaz mallar edinebilir.  Derneğe bağışlanan ve fakat amaç dışında kalan malların devredilmesine,  satılmasına,  bunlar üzerindeki aynı haklar tesisine genel kurul karar verir.  

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Tüzük Değişikliği:

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

 

MADDE 18. Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 


MADDE 19.  Borçlanma Usulleri:
Merkez ya da şube yönetim kurulları kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan miktarda borçlanamazlar.


MADDE 20.  Şube Açılması ve Çalışma Esasları

Merkez Genel Kurulu,  uygun gördüğü illerde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerde derneğin şubelerinin açılmasına karar verebilir.

a.    Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.
b.    Merkez Yönetim Kurulu’nca şube kurmakla görevlendirilenler şube açılacak ilin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur.  Bu başvuruda şube kurucularının adı-soyadı,  baba adı,  doğum tarihi,  doğum yeri,  ikametgâh adresi, uyruğu yer alır.  Başvuruya  “ Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği”nin Tüzüğü’nden iki örnek ve kurucuların yetki belgeleri eklenir.

c.    Şube kurulduktan sonra üye kaydetmeye başlar ve  altı ay içinde de Şube Genel Kurulu’nu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

d.    Derneğin şubesi açıldığında, dernek üye kayıtları en yakın şubeye aktarılır.

e.    Şubeler doğrudan dernek merkezine bağlıdır.


MADDE 21. Şubelerin Görev ve Yetkileri 

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Her şube aşağıdaki organlardan oluşur.

a.    Şube Genel Kurulu
b.    Şube Yönetim Kurulu
c.    Şube Denetleme Kurulu

 

A.    Şube Genel Kurulu

a.    Şube Genel Kurulu,  Şubenin en yetkili organıdır.

b.    Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.
c.    Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube Genel Kurulu olağan toplantısı iki yılda bir yapılır.  Şube Yönetim Kurulu,  Olağan Genel Kurul toplantısının gününü,  saatini, yerini, gündemini belirler. Olağan Şube Genel Kurul toplantılarında da Merkez Genel Kurulu ile ilgili hükümler uygulanır. Şube genel kurulu, iki yılda bir Nisan ayından en az iki ay önceden tamamlanır.

d.    Şube yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Şube Genel Kurulu’nu toplantıya çağıran organ toplantı gününü,  saatini yerini ve gündemini de belirler.  Bu konuda Merkez Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantılarıyla ilgili hükümleri uygulanır.

e.    Şube Genel Kurulu tutanaklarının ve alınan kararların mülki idareye iletilmelerinin yanı sıra birer örneği Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.

f.    Dernek  Ana  Tüzüğü’nün 7.  Maddesinin  göre  Merkez  Genel  kurulu  üyesi  olacak delegeleri  seçmek.


Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a.    Başkan,  başkan yardımcısı,  iki sekreterden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.
b.    Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
c.    Şube Yönetim Kurulu’nun dönem çalışmalarını,  kesin hesaplarını ve bütçelerini,  bunlara ilişkin Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyip Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmayacağına karar vermek.
d.    Şube Yönetim Kurulu’nun yapmak istediği işlere ilişkin proje,  program ve iş planlarını inceleyip,  Merkez Genel Kurulu’ndan önce ön onayı vermek.
e.    Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
f.    Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

 

B. Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir.  Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil,  ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

a.    Asıl üyeliğe seçilen üyeler,  kendi aralarında Başkan,  Başkan Yardımcısı,  Genel Sekreter,  Sayman ve Sayman Yardımcısı’nı seçerler.
b.    Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde,  oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçilir.  Adı belirlenen üye(ler)  Şube Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır
c.    Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Şube Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır.  Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.
d.    Toplantı ve karar konularında, Merkez Yönetim Kurulu kararları ve talimatları dikkate alınır.

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a.    Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun şubeyle ilgili kararlarını uygulamaya geçirmek.
b.    Geçen dönemin çalışma programını,  mali işlemlerini ve bütçesini Şube Genel Kurulu’na sunmak.

c.    Olağan ya da olağanüstü Şube Genel Kurulu’nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.
d.    Şube Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında kara vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.
e.    Sayman’ın Şube Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.
f.    Bütçeyi Şube Genel Kurulu’nda kabul edilen haliyle,  Merkez Yönetim Kurulu’nun yönlendirmeleri doğrultusunda uygulamak.  Hesap durumunu,  yılda bir kez olmak üzere,  Şube Genel Kurulu olduğu yıllarda Genel Kurul tutanaklarıyla birlikte Genel Kurul’dan hemen sonra ilk bir ay sonuna kadar Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek.
g.    Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği işleri yapmak.
h.    Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

i.    Şubeye  kayıtlı  üye  sayısına  göre  belirlenecek  oranda  Şube  Yönetim  Kurulu  üyesi  ile  Genişletilmiş  Merkez  Yönetim  Kurulu’nda  şubenin  temsil  edilmesini  sağlamak.

 

C. Şube Denetleme Kurulu

1)    Şube Denetleme Kurulu’nun seçilmesi,  işbölümü, toplantı kuralları:

a.    Şube Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir.
Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil,  ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.
b.    Asıl üyeliğe seçilen üyeler,  içlerinden bir kişiyi başkan seçerler,  kendi aralarında işbölümü yaparlar.
c.    Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde,  oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçilir.  Adı belirlenen üye(ler) Şube Denetleme Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.                 
d.    Şube Denetleme Kurulu gerektiğinde,  kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

2)    Şube Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a.    Şube Genel Kurulu’na ve Merkez Denetleme Kuruluna karşı sorumludur.
b.    Şube Yönetim Kurulu’nun yapılmış çalışmalarını,  çalışma projelerini ve/veya bütçelerini gelir ve giderlerini,  Şube Genel Kurulu adına denetler.  Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler. Denetleme Kurulu raporu on beş gün içinde merkeze gönderilir.
c.    Denetleme sonrası şube denetleme kurulu şube yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir 
d.    Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,  şubenin iki kez üst üste temsil edilmemesi,  denetleme nedenidir.   
                                                   

MADDE 22.  Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiyesi: Derneğin feshi, Merkez Genel Kurulu’nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Merkez Genel Kurulu ikinci toplantıya çağırılır, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

A. Fesih 7 gün içinde mülki idareye bildirilir.
B. Dernek Merkezi’nin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.
C. Şubenin kendinin feshi bu maddede belirtilen kurallara göre yapılabilir. Bu durumda Şube Genel Kurulu’nun fesih kararının, mülki idare yanında Dernek Merkezine de bildirilmesi zorunludur.
D. Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurul kararıyla, Dernek Tüzüğüne uygun olmayan etkinliklerde bulunan, Dernek Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen görevleri yerine getirmeyen Şubeleri denetimden geçirme ve sonra gerekirse kapatma yetkisine sahiptir.

 

MADDE 23. Tasfiye

Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümlerine göre, tüm taşınır taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Türk Tabipleri Birliği’ne devredilir.
 
Şubelerin kapatılması halinde tüm taşınır taşınmaz malları, paraları, gelir getiren işleri, intifa yararlanma ve kullanma hakları Dernek Merkezi’ne devredilir.

MADDE 24.  Bu tüzükte öngörülen durumlar ve yetkiler dışında dernek adına herhangi bir taahhütte bulunulmaz.  Aksi olursa imza sahipleri şahsen sorumlu sayılırlar.

MADDE 25.  Derneğin dağılması Dernekler Yasasının hükümlerine bağlıdır.  Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunmaları ile kendini dağıtma kararı alabilir.

MADDE 26.  Bu tüzükte yazılı olmayan durumlarda Medeni Kanun ve Dernekler Yasasına göre hareket edilir.      

 

 

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;


Adı ve Soyadı :                  Görev Unvanı :                    

Eyüp Sabri Ercan                Başkan

Neslihan İnal Emiroğlu     Başkan Yardımcısı

Gül Karaçetin                       Genel Sekreter

Esra Güney                           Sayman

Aynur Akay                           Üye

Ayşe Pınar Vural                 Üye

Onur Burak Dursun           Üye

bottom of page