UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

TÜRK ÇOCUK VE ERGEN

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YETERLİK KURULU

 

ÇOCUK VE GENÇLİK

RUH SAĞLIĞI

DERNEĞİ

  

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

 

 

EĞİTİLENLER İÇİN DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI

 Bu program ve kitapçık, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi Yeterlik Kurulu eğitim programı temel alınarak; Türk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yeterlik Kurulu içinde yer alan Eğitim Üst Kurulu adına Prof. Dr. Bahar GÖKLER ve eğitilenler adına Arş. Gör. Dr. Yasemen Işık tarafından birlikte düzenlenmiştir (Mayıs, 2000).

         Hazırlanan ana metin 30.11.2005 tarihinde Çeşme’de yapılan Uzmanlık Eğitimi Kurulları Toplantısında gözden geçirilmiş olup, aşağıda toplantıda alınan kararlar gereği düzeltmeler yapılan metin sunulmaktadır (Kasım, 2005). Bu metine ilişkin son geri bildirimlerinizi iletmeniz halinde gözden geçirilip dernek yönetim kuruluna gönderilecektir. Saygılarımla.

                                                                                               Prof. Dr. Ayşen Coşkun

 

 

 

İÇİNDEKİLER

1.Uzmanlık Eğitimi için Ön Koşul

2.Eğitim Süresi

3.Eğitimin Amacı

4.Eğitimin Genel Kapsamı

5.Eğitimin Genel Yapısı

6.Eğitim Programı

7.Eğitilenler İçin Değerlendirme Kitapçığı (Asistan Karnesi)

 

 

 


1. Uzmanlık Eğitimi için Ön Koşul

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) bu uzmanlık alanı için belirlenen ölçütler üzerinden kazanmaktır. Yabancı uyruklular için TUS eşdeğeri bir sınavı kazanmaktır.

 

2. Eğitim Süresi

Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSAH) uzmanlık eğitiminin süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin bir yılı erişkin psikiyatrisi, altı ayı da çocuk nörolojisi rotasyonlarına ayrılmaktadır.

 

3. Eğitimin Amacı

ÇERSAH uzmanlık eğitiminde amaç, bu alanda yetişecek hekimlere, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan ruhsal hastalık ve bozuklukları tanımak, ayrıştırmak, sağaltmak ve önlemek için gerekli ve yeterli bilgi ve beceri donanımını kazandırmaktır.

 

4. Eğitimin Genel Kapsamı

ÇERSAH uzmanlığı tıp bilgisinin ruhsal, bedensel ve sosyal konuları kapsayan bilgilerle bütünleştirilmesini gerektiren disiplinler arası bir nitelik taşır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanının bilimsel içeriğine bakıldığında; genetik, fizyolojik, biyokimyasal, nöroendokrin yapıyı doğum öncesi ve sonrası gelişimsel özellikleri incelemesi açısından ‘biyolojik bir bilim’dir. Çok erken dönemlerden başlayarak, insanlar arası ilişkileri ve etkileşim biçimlerini inceleyen bir ‘insan bilimi’; çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumları, ailesel ve çevresel etmenleri araştırmasıyla bir ‘toplum bilimi’dir. Ayrıca, çocuklar, ergenler ve ailelerin davranışlarının değerlendirilmesi, biçimlendirilmesi açısından bir ‘eğitim, gelişim ve davranış bilimi’ ortaya çıkan ruhsal nitelikli sorunların, çocuklukta yerleşmeden, yaygınlaşmadan ele alınıp düzeltilmesi, sağlıklı bireylerin yetişmesi için gerekli önlemlerin planlanması yönünden bir ‘koruyucu hekimlik bilimi’dir. ÇERSAH uzmanlık eğitimi güncel uluslararası psikiyatrik sınıflandırma sistemlerince tanımlanmış olan çocuk ve ergenlere ilişkin psikiyatrik durumların ayaktan ve yatırılarak bakımı, incelenmesi, takibi, tanı konması ve sağaltımını kapsar. ÇERSAH uzmanlığı çocuklar, ergenler, aileler ve toplumun çocukla ilgili kurumlarıyla çalışmayı gerektirmektedir.


Bu bağlamda ÇERSAH uzmanlık eğitimi:

 • Çocukluk ve ergenlik dönemindeki normal gelişim temel alınarak, öncelikle sağlıklı çocuk ve ergenlerin gelişimsel özelliklerinin tanınmasını, risk altındaki çocukların ve ergenlerin erken dönemde tanınmasını ve çocuk ve ergenlere yönelik çalışan diğer toplumsal kurum ve örgütlerle işbirliği içinde koruyucu önlemlerin planlanmasını,
 • Güncel uluslararası psikiyatrik sınıflandırma sistemlerince tanımlanmış olan, çocuk ve ergenlere ilişkin psikiyatrik durumların araştırılma ve tanınmasını,
 • Henüz herhangi bir psikiyatrik belirti ortaya çıkmamış olsa da aile içi ilişki bozukluklarından doğan sorunların çözümlenmesi ve sağaltımını,
 • Erişkinleri ana baba rolleri yönünde desteklemeyi ve tutumlara yönelik danışmanlık vermeyi,
 • Sosyal, yasal kurum ve sistemlerle işbirliği içinde çalışmayı içeren araştırma ve incelemelere katılmayı kapsar.

 

Kurum içi ve kurum dışı bağlantılar:

Sağlık kurumları içinde, ÇERSAH uzmanları başlıca pediatri, psikiyatri ve adli tıp uzmanlık alanları ile işbirliği yaparlar. Kurum dışı olarak da Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler, ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile bağlantı içinde çalışırlar.

 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

ÇERSAH Uzmanlık Eğitimi Sırasında Kazanılması Gereken Bilgi, Beceri ve Tutumlar:

ÇERSAH Uzmanlık Eğitimi Süresince,

A. Aşağıdaki konulara ilişkin yeterli bilgi ve tanısal beceriler elde edilmelidir.

 • Çocuğun normal ruhsal gelişimi ile ilgili bilgilenme, normal gelişimi değerlendirebilme ve tanımlayabilme.
 • Çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimi ve bunları etkileyen yapısal etkenler, hastalık durumları, ana babanın sağlığı ve sosyal uyumu ve toplumsal etmenler hakkında bilgilenme.
 • Çocuk ve ergenlerde görülen psikopatolojiler.
 • Tanıya dayalı tedavi planlama becerisi
 • Çocuk, ergen ve ailelerin psikoterapisi.
 • Psikofarmakolojik sağaltım yaklaşımları.
 • Psikososyal ve çocuğun gelişmesini destekleyen (eğitsel) sağaltım yaklaşımları.

 

B. Aşağıdaki konulara ilişkin yeterli bilgi ve deneyim kazanılmalıdır. 

 • Çocuk ve ergenlerde, özellikle nörolojik durumlar olmak üzere, sık görülen bedensel hastalıklar ve ruhsal hastalıkların göstergesi sayılabilecek bedensel belirtiler.
 • Erişkinlerde sık görülen genel psikiyatrik durumlar ve sağaltımları.
 • Psikolojik değerlendirme yöntemleri.
 • Okul ve sosyal hizmet sistemlerinin genel işleyişi içinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarının yeri.
 • Yargı ve yasama sistemlerinin genel işleyişi içinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarının yeri ve örgütlenme yapısı.

C. Aşağıdaki konulara yönelim geliştirilmelidir:

 • Adli Psikiyatrik örgütlenme ve yöntemler.
 • Ulusal ruh sağlığı politikası içinde çocuk, ergen ve ailelere yönelik yaklaşımların bilinmesi ve geliştirilmesi.

 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Farkındalık Eğitimi

ÇERSAH uzmanlık eğitiminde tutumların öğrenilmesi, bu alandaki uzmanların iletişim becerileri ve etik konularda farkındalık eğitiminden geçmeleri yoluyla olur. ÇERSAH uzmanlığı yönünde eğitilenlerin:

 • Değişik yaş gruplarında ve farklı aile yapılarından gelen çocuk ve ergenlerle olumlu bir biçimde iletişim kurma yetisinin kazanabilmeleri
 • Hastalar ve diğer çalışanlarla açık ve güvenilir ilişkiler geliştirebilmeleri
 • Çocuklar, ergenler ve ailelerin psikiyatrik tanı ve değerlendirme sürecinde ortaya çıkan hekimin hastaya yönelik ruhsal tepkilerini tanıyabilmeleri gerekmektedir.

Ancak hekimin kendisiyle ilgili farkındalık süreci için önemli olan bu yetiler belli oranda kuramsal olarak öğrenilebileceğinden, deneyimli bir uzmanın birebir rehberliği altında yapılacak olan uygulamalı eğitimle geliştirilmelidir.

Bu nedenle eğitilenlere eğiticiler tarafından psikoterapi, grup vb. oturumlar yoluyla kendi psikolojilerini daha derinlemesine anlayıp, kavramaları için farkındalık eğitimi verilmelidir.

 

Kuramsal Eğitim

ÇERSAH uzmanlık eğitimi programı kuramsal çalışanlar; dersler, kurslar, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve seminerler gibi tamamlayıcı etkinliklerle desteklenmelidir. Eğitilenler, eğiticilerle birlikte, bilgi ve beceri kazanmaya yönelik yayın izleme çalışmaları, yetkinlik geliştirme kursları planlamalıdırlar.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ÇERSAH alanında

Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki durumları araştırabilmeli, tanıyabilmeli ve sağaltabilmelidirler:

A. Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar

 • Mental Retardasyon
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Motor Beceri Bozukluğu
 • İletişim Bozuklukları
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları
 • Bebeklerin ya da Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları
 • Psikomotor ve Cinsel Gelişimdeki Sapmalar
 • Bağlanma Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Çocuk İhmali ve İstismarı

B. Erişkin Psikiyatrisi Sınıflandırmasında Yer Alan ve Bebeklerde, Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Bozukluklar ve Diğer Durumlar

 • Kognitif Bozukluklar
 • Madde Kullanımı ve İlişkili Bozukluklar
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Somatoform Bozuklukları
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler
 • İlaçların Yol Açtığı Önemli Yan Etkiler
 • İlişki Sorunları
 • Kötüye Kullanma ya da İhmal Etme ile İlişkili Sorunlar
 • İntihar Davranışları
 • Ergenlerde Suça Yönelik Davranışlar
 • Kriz ve Krize Müdahale Tepkileri
 • Daha Büyük Yaştaki Ergenlerde Karşılaşılan Kişilik Bozuklukları
 • Göç ve Sığınmacılık Sorunlarını İçeren Uyum Bozuklukları

 

Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki konularda bilgilenmelidirler:

 • Ruh sağlığını etkileyen biyopsikososyal etmenler
 • Santral sinir sistemi psikofarmakolojisinin işlevi, fizyolojisi, kimyası ve yapısı; çocukluk ve ergenlik dönemi bozuklukları ve ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi
 • Gelişim psikolojisi (nöropsikoloji ve bilişsel psikolojiyi içeren güncel bilgiler)
 • Kriz kuramı
 • Çeşitli aile ilişkileri kuramları
 • Güncel yasalar ve onların sağlık, sosyal hizmet ve özürlülerin bakım ve rehabilitasyonuna uyarlanması
 • Sağlık güvencesi ile ilişkili işlemler
 • Bir kliniği yönetme ve yürütme becerisi
 • Araştırma planlama ve yürütme yöntemleri

 

Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki konularda tanıya yönelik beceriler elde etmelidirler:

 • Görüşme yöntemleri ve öykü alma
 • Motor-Nörolojik gelişimin değerlendirilmesi
 • Ruhsal durum muayenesi
 • Birey, aile ve çevrenin işlev ve kaynaklarının değerlendirilmesi
 • İntihar riskinin değerlendirilmesi
 • Ölçek kullanımı ve yapılandırılmış görüşmeler
 • Disiplinler arası işbirliği becerisini kazanma
 • Konsültasyon-liyezon konusunda bilgi ve beceri kazanma

 

Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki konularda  yeti geliştirmelidirler:

 • Yataklı ve ayaktan sağaltım ortamını düzenlerken, somatik, sosyal, psikoterapötik ve eğitsel sağaltım yöntemleri ve bakım veren tüm kişi ve kurumların işbirliğini sağlama
 • Hastalara ve ailelerine bilgi verme, öneriler getirme ve onları destekleme
 • Psikoterapi (psikodinamik, davranışçı veya bilişsel): kriz yaklaşımı, bireysel terapi, grup ve aile terapisi, ruhsal eğitsel tedaviler, çevresel düzenleme ve terapi
 • Psikofarmakoterapi ve diğer somatik tedaviler
 • Epikriz, belge ve rapor yazma
 • ÇERSAH uzmanlık alanı ile ilgili olarak diğer sağlık sistemleri, sosyal hizmetler ve ilgili alanlara danışmanlık yapma
 • Çocukların velayeti ve çocuk haklarının değerlendirilmesi gibi adli konularla ilgili bilgi ve beceri geliştirme
 • Mahkemede bilirkişi yapmayı öğrenme
 • ÇERSAH  ile ilgili etik konularda bilgi ve beceri geliştirme

 

Uzmanlık öğrencileri aşağıdaki konularda uygulama becerileri geliştirmelidirler:

 • Değerlendirme yöntemleri ve hasta izleminde gözlem
 • Bilimsel araştırmaları izleme ve eleştirel biçimde değerlendirme, tasarlama, planlama
 • Sürekli eğitimde rehberlik etme (özellikle alanda çalışanlara hizmet içi eğitim ve kurumlar arası eğitime yönelik olarak)
 • Yaptıklarını belgelendirme (dosya hazırlama, görüşme protokolü yapma, epikriz ve rapor yazma, resmi yazışmalar).

 

Erişkin Psikiyatri rotasyonu içinde

Uzmanlık eğitimi sırasında eğitilenler, erişkinlerde görülen aşağıdaki durumlarla ilgili olarak, değerlendirme yapma, tanı koyma ve sağaltım işlemlerini öğrenmelidirler:

 • Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kongnitif Bozukluklar
 • Madde kullanımı ile İlişkili Bozukluklar
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Somatoform Bozukluklar
 • Yapay Bozukluk
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Klinik İlgi Odağı Olabilecek Diğer Durumlar

Eğitilenler aşağıdaki durumlarla ilgili olarak bilgi ve uygulama deneyimi edinmelidirler:

 • Psikofarmakolojik sağaltım ve EKT’yi de içerecek biçimde diğer somatik sağaltım yöntemleri
 • Alana ilişkin psikoterapötik, psikososyal  ve eğitsel sağaltım yöntemleri
 • Zorunlu psikiyatrik bakım
 • Resmi ve özel kurumlarla işbirliği içinde sürdürülen psikiyatrik rehabilitasyon

 

Çocuk Nörolojisi rotasyonu içinde

Uzmanlık eğitimi sırasında eğitilenler aşağıdaki durumlarla ilgili olarak, değerlendirme yapma, tanı koyma ve sağaltım işlemlerini öğrenmelidirler:

 • Nörolojik muayene ve değerlendirme yöntemleri
 • Psikomotor gelişim bozuklukları
 • Epileptik bozukluklar, engellilik oluşturan durumlar, sık görülen nörolojik hastalıklar
 • Organik kökenli  ruhsal bozukluklar (genetik, metabolik, enfeksiyon, hematolojik ve onkolojik, toksik hastalıklar gibi)
 • Ruhsal belirtilerle giden organik bozukluklar

 

Seçmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonu içinde

Eğitilenler aşağıdaki durumlarla ilgili olarak bilgi ve uygulama deneyimi edinmelidirler:

 • Sağlam çocuk taraması ve izlemi
 • Yeni doğanın muayene ve değerlendirmesi
 • Acil pediatrik durumlar
 • Krizdeki ailelere danışmanlık verme
 • Kronik hastalığı olan çocukların ve ailelerin değerlendirilmesi, izlemi ve sağaltımı
 • Krizdeki aile, kronik ve ölümcül hastalığı olan çocuk ve aileyi pediatrik bakış açısı ile tanıma, tedavi sürecinde aile sağlık ekibi arasındaki iletişim hakkında bilgilenme

 

5. Eğitimin Genel Yapısı

ÇERSAH eğitimi 5 yıldır (60 ay).  Bu süreç içinde 12 ay yataklı/gündüzlü servis çalışması öngörülmektedir. Bu olanağı olmayan eğitim kurumlarındaki uzmanlık öğrencilerine yataklı/gündüzlü servis rotasyonu sağlanmalıdır.

Uzmanlık eğitimi rotasyonlar haricinde ÇERSAH için 42 ay olarak belirlenmiştir.

 

Uzmanlık Eğitimi (42ay)

 • Çocuk ve ergenlerle ilgili eşit oranda deneyim kazandırmalıdır.
 • Tam gün çalışmayı gerektirmektedir.
 • Araştırma ve tezler ÇERSAH kapsamında yapılmalıdır.

Tamamlayıcı Eğitim (18 ay)

 • 12 ay erişkin/genel psikiyatri eğitimi
 • 6 ay çocuk nörolojisi eğitimi
 • Seçmeli rotasyon (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitimi gibi) isteğe bağlı olup Anabilim Dalı Kurulunca onaylanması gerekmektedir ve 3 ayı aşmamalıdır.

 


6. Eğitim Programı

Ulusal otorite (Sağlık Bakanlığı-Tıpta Uzmanlık Tüzüğü) tarafından onaylanan, ulusal yasalar ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi’nin yönergesi ile uyumlu yapılandırılmış bir program içinde kuramsal ve uygulamalı eğitim verilmelidir.

 

A-Kurumsal Eğitim

Bu eğitim, özellikle ÇERSAH’a ayrılmış olan 42 aylık süre yaklaşık 600-650 saatlik yapılandırılmış bir eğitim programı içinde verilmelidir.

 

Bu eğitim programı şunları içermelidir:

 • Normal klinik çalışma ile bütünleştirilmiş düzenli klinik eğitim (örneğin, dersler, seminerler, tanı ve sınıflandırma toplantıları, vaka sunumları, dergi saatleri, yaklaşık yılda 120 saat, haftada 3 saat olacak şekilde)
 • Eğitim seminerleri (ÇERSAH dışında yılda yaklaşık 60 saat olacak şekilde)

 

Bu seminerlerde işlenmesi gerekli temel konular şunlardır:

 • Çocuk gelişimi (fizik, nörolojik, psikososyal gelişim)
 • Klinik sendromlar
 • Sağaltımın akademik temeli (örneğin: bireysel ve aile psikoterapisi, psikofarmakoterapi)
 • Aile işlevleri
 • ÇERSAH ile ilgili alanlardaki gelişmeler (çocuk sağlığı ve hastalıkları, erişkin psikiyatrisi, psikoloji, sosyoloji, adli psikiyatri, biyoistatistik, hastane yönetimi gibi)
 • Sağlık idaresi, ekonomi

 

B-Uygulamalı Eğitim

Normal klinik işleyişle birlikte şunları içermektedir:

 • Klinik denetim (süpervizyon)
 • İlgili kurum ve kişilerle klinik alanda işbirliği (örneğin: Liyezon çalışması)

 

 

C-Psikoterapi Eğitimi

Şu konuları içermelidir:

 • Bireysel, grup, aile psikoterapisi
 • Psikanalitik/dinamik yöntemler
 • Davranışçı/kognitif yöntemler
 • Sistemik yaklaşımlar

Psikoterapi eğitimi kuramsal seminerleri, denetimli sağaltım tekniklerini ve terapistin kendi tepkilerinin farkına varmasına yönelik grup içi ve bireysel farkındalık eğitimini kapsamaktadır.

 

7. Asistan Karnesi

Araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi süresince kişisel eğitim karnesini tutmakla yükümlüdür.

 

7.1. Ana yapı

 

7.1.1. Kurumlar

7.1.2. Tanıya yönelik eğitim konuları

a) Kuram ve uygulama

 • Duygusal motor düzlem (Örnek: Psikiyatrik nörobiyolojik, çocuk nörolojisinin nörodinamikleri)
 • Bilişsel düzey (Örnek: Nöropsikoloji, nörodinamikler)
 • Duygusal düzey (Örnek: Psikopatoloji, Psikodinamikler/nörodinamikler)
 • Sosyal Düzey (Örnek: Sosyal psikiyatri, sosyodinamikler)

7.1.3. Sağaltıma yönelik eğitim konuları

a)  Kuram ve uygulama

 • Psikoterapi (Örnek: Psikodinamik, davranışsal, sistemik)
 • Psikofarmakoterapi (Örnek: Farmakoloji, ilaç yaklaşımı)
 • İşlevsel bakış açısı yönünde eğitim (Örnek: Duyusal, motor, bilişsel, sosyal)
 • Kendi kendine yardım gruplarının yönlendirilmesi (Örnek: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otizmde ana babaları yönlendirme)

 

7.1.4. ÇERSAH ile ilgili adli konular

7.1.5. Araştırma

7.1.6. Belgeleme

7.1.7. Formlar

 

7.2. Eğitim içeriğinin ayrıntılandırılması

 

7.2.1. Kurumlar

 

a)Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 1. 42y

        b)Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

12 ay

c)Çocuk Nörolojisi

6 ay

d)Seçmeli Rotasyonlar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve/veya Temel Bilimler…) (Anabilim dalı kurul onayı ile ÇERSAH içinde)

en fazla 3 ay

 

7.2.2.Öğrenilmesi ve yapılması gerekli olan işlemler

7.2.2.1.Tanıya yönelik eğitim konuları

 

a)Tanıya ilişkin yapılandırılmış seminerler (her asistan yılda bir kez tanıya yönelik semineri kendisi hazırlayacaktır)

6 seminer/yıl

b)

 

 • Öykü alma/klinik değerlendirme (hasta ve aile)

20 vaka/yıl

 • Yarı yapılandırılmış/yapılandırılmış görüşmeler

5 vaka/yıl

 • Video gözlem

(video çekimlerinden biri asistanın kendisine ait olmak üzere)

5 vaka/yıl

 • Çevre gözlemi

1 vaka/yıl

(Bunların hepsinin denetimli ve belgelenmiş olması gereklidir)

 

c)Psikoldiagnostik değerlendirme:

 

 • Genel gelişimsel değerlendirme

20 vaka/yıl

 • Gelişimsel psikopatoloji

20 vaka/ yıl

 • Kişilik özellikleri

20 vaka/yıl

d)Nöropsikolojik değerlendirme:

3 vaka/yıl

 • Genel bilişsel yetiler

 

 • Özel performans

 

 • Nöropsikolojik testleri gözleme ve değerlendirme

 

e)Nöropsikiyatrik ve somatik değerlendirme

 

 • Fizik muayene

20 vaka/yıl

 • Nörolojik muayene

20 vaka/yıl

 • EEG değerlendirmesi (çocuk nörolojisi rotasyonu esnasında)

10 vaka

 

7.2.2.2. Sağaltıma yönelik eğitim konuları

a) Psikoterapi

 

 • Farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik seminerler        (her asistan yılda bir tane psikoterapi veya farmakoterapiye yönelik seminer hazırlayacaktır)

3 seminer/yıl

 • Terapistin kişisel farkındalık eğitimi (grup ve bireysel)  (terapi ile izlenen hastalar üzerinde değerlendirilecektir)

3 vaka/yıl

 • Uygulamalı sağaltım biçimleri:

 

Davranışçı terapi

2 vaka/yıl

Grup terapisi

(değerlendirme tüm eğitim süresini kapsamaktadır)

1 grup

 • Vaka semineri (her asistan yılda 2 vaka seminerini kendisi hazırlayacaktır)

10 vaka/yıl

(Bunların hepsinin denetimli ve belgelenmiş olması gereklidir)

 

b) Psikofarmakoterapi

 

 • Psikofarmakoterapi ve ilaç tedavisi seminerleri

(her asistan yılda bir tane psikoterapi veya farmakoterapiye yönelik seminer hazırlayacaktır)

3 seminer/yıl

c) İşlevsel bakış açısı yönünde eğitim semineri

3 seminer/yıl

d) Danışmanlık verme (Örn. Aile, öğretmen ve ilgili kurumlara)

5 vaka/yıl

e) Bütüncül sağaltım yaklaşımları

 

 • Eğitim süresi boyunca

 

* Krize yaklaşım

5 vaka

* Konsültasyon

15 vaka

* Anksiyete bozuklukları     

15 vaka

* Dışavurum bozuklukları    

15 vaka

* Yeme bozuklukları   

2 vaka

* Psikozlar       

2 vaka

* Kişilik bozuklukları

2 vaka

* Tik bozuklukları

5 vaka

* Yaygın gelişimsel bozukluklar

   (en az bir tanesi otistik olmak üzere)

5 vaka

* Duygudurum bozuklukları

10 vaka

(Bunların hepsinin denetimli ve belgelenmiş olması gereklidir)

 

 

7.2.2.3. Vaka üzerinde kuramsal ve uygulamalı adli ÇERSAH eğitimi        10 vaka

 

7.2.2.4. Araştırmalar

ÇERSAH’da bulunduğu sürece eğitim süresi boyunca 4 araştırma yapılmalıdır. Erişkin ruh sağlığı ve çocuk nörolojisinde olunan süreler açık bırakılmıştır.

 

7.2.2.5. Dergi saati

Eğitim süresi boyunca kırk dergi saatine girmek zorunludur (her asistan yılda en az 2 makale kendisi anlatacaktır).

 

DEĞERLENDİRMELER

Uzmanlık/yeterlik sınavına girebilmek için gereli koşullar:

 • Asistan karnesinin gerektiği biçimde doldurulmuş; ölçütler üzerinde tamamlanmış sorumlu Anabilim Dalı Başkanı/klinik şefi tarafından onanmış olması.
 • Yurt içi-yurt dışı kongrelere en az bir kez katılım

Uzman olabilmek için gerekli koşullar:

 • Uzmanlık sınavına girebilme koşullarını yerine getirmiş olmak
 • Bilim sınavından geçmiş olmak