KOMİSYON İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

                Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Komisyonları İşleyiş Yönergesi

Amaç :

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (ÇOGEPDER) Komisyonları, değişik kurum ve bölgelerden gelen çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi görenlerin ortak mesleksel amaçlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin sağlanması,  Komisyon üyelerinin çocuk ve ergen psikiyatrisini ilgilendiren çeşitli alanlarda mesleksel, toplumsal ve bilimsel çalışmalar düzenlemesi; alanda bilimsel etkinliklerin arttırılması; yeni araştırmalar planlanması, yürütülmesi ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması; her düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve her türden eğitim araçlarının üretilmesi amacıyla kurulmuştur.

Yapı ve İşleyiş

Madde 1. Üyelerin başvurusu ve ÇOGEPDER Yönetim Kurulunun kararıyla yeni komisyonlar oluşturulabilir. Ayrıca ÇOGEPDER gerekli gördüğü alanlarda Komisyon oluşturabilmek üzere ve kurucu Başkan atanabilir.

Madde 2. ÇOGEPDER üyesi olan herkes Komisyonlarda görev alabilir. Ayrıca, gerekli görüldüğünde çocuk ve ergen psikiyatrisi ile ilgili diğer meslek mensupları çalışma alanı kapsamında Komisyonlara davet edilebilir. Komisyon iç işleyişinde gereğinde bir eş başkan  seçilebilir. Komisyona yeni katılımcı alınması için, Komisyon Başkanına başvuru yeterlidir. Başvuru ilgili Komisyonun sanal iletişim (elektronik posta grubu) adresi üzerinden de yapılabilir. Komisyona yeni katılanların isimleri Başkan tarafından diğer komisyon üyelerine –tercihen elektronik posta grubu sayfası üzerinden tanıtıcı bir not ile- bildirilir. Üyeler kendi istekleriyle –Başkana bildirerek- Komisyondan ayrılabilirler.

Madde 3. Komisyonlar iki yılda bir Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde yapılan toplantıda gelecek iki yıl için görev yapacak başkanı seçer ve Başkan en fazla ardışık olarak üç dönem göreve seçilebilir. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde yapılan Komisyon toplantısına katılan üyeler Başkan seçiminde oy kullanabilirler. İlk turda en fazla oyu alan aday Komisyon Başkanı seçilir. Başkan seçiminde aday gösterilmek için seçimin yapıldığı toplantıya katılım zorunluluğu yoktur. Başkanın istifası durumunda, Başkan seçimi 3 ay içinde yenilenir.

Madde 4. İki yıl düzenli toplantı yapmayan ya da ardışık olarak iki yıl faaliyet raporunu belirtilen tarihte ÇOGEPDER Yönetim Kurulu’na bildirmeyen Komisyon ÇOGEPDER Yönetim Kurulu tarafından kapatılabilir ya da ÇOGEPDER Yönetim Kurulu tarafından Komisyona yeni Başkan atanabilir.

Madde 6. Komisyonlar ve Başkanların yapacakları etkinlikleri ÇOGEPDER Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde, ÇOGEPDER amaç ve mesleki ilkelerine uyumlu olarak yürütür. Komisyon etkinliklerinin ÇOGEPDER tüzüğünü ihlal ettiği durumlarda, ÇOGEPDER Yönetim Kurulu gerekçeli kararıyla ilgili Komisyona Uyarı bildirilir. Uyarıya karşın gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda ÇOGEPDER Yönetim Kurulu gerekçeli kararıyla ilgili Komisyon işlevine son verebilir.

Madde 6. Komisyonlar, bilimsel araştırmalar planlamak ve yürütmek; bilimsel kongreler için konferans, panel ve sempozyum düzenlemek, önermek; değişik eğitim etkinlikleri düzenlemek; yayın hazırlamak vb. gibi etkinlikler yürütebilir. Tüm bu etkinlikleri düzenlerken ve sürdürürken Komisyon Başkanları sanal iletişim ağlarını kullanarak tüm üyelerini haberdar eder ve katkı ve görüşlerini alırlar.

Madde 7. ÇOGEPDER Komisyonları -biri Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde olmak üzere- yılda en az bir toplantı yapar. Bunun dışında Komisyonlar gerekli gördükleri sayıda toplantı yaparlar. Çalışmalarını temel olarak tüm üyelerinin kayıtlı olduğu elektronik posta grupları içindeki sanal iletişim ağı üzerinden sürdürürler.

Komisyonlar her yıl düzenlenen Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde yapılan Komisyon toplantısı sonrası “Kongre toplantı raporunu” hazırlar ve toplantıdan en geç bir ay sonra bu raporu ÇOGEPDER Yönetim Kurulu’na bildirirler. “Kongre toplantı raporunda” şu başlıklar yer almalıdır:

a.            Toplantıya katılan Komisyon üyelerinin listesi

b.            Toplantıda alınan karalar

c.            Gelecek yıl için planlanan etkinliklerin özeti

            İki yılda bir “çalışma dönemi etkinlik raporu” hazırlanır ve o yıl Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresine en fazla 1 ay kala “iki yıllık faaliyet raporlarını ÇOGEPDER Yönetim Kurulu’na bildirirler. “İki yıllık etkinlik raporunda” şu başlıklar yer almalıdır:

a.            İki yılda yapılan toplantıların tarihleri ve katılan Komisyon üyelerinin listesi

b.            Komisyon üye listesi

c.            İki yıl içinde yapılan çalışmalar

d.            Gelecek yıl için planlanan etkinlikler.

ÇOGEPDER Yönetim Kurulu bu raporlan ilk toplantısında görüşür; planlanan etkinlikler açısından gerekli gördüğü değişiklikleri yapar ve Komisyon Başkanına ve ÇOGEPDER internet sitesi aracılığıyla tüm üyelere duyurur.

Madde 8. Komisyon Başkanları Komisyonun yapacağı tüm etkinliklerden, ÇOGEPDER Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. ÇOGEPDER Yönetim Kurulu Komisyon etkinliklerine olanaklar dahilinde kaynak sağlamakla yükümlüdür.

Yürürlük

 Bu yönerge, ÇOGEPDER internet sitesinde yayımlanıp, ÇOGEPDER e-grubunda duyurulmasıyla yürürlüğe girer.